REKLAMA
Wyprawka szkolna z pomocą
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Dofinansowanie w wysokości od 175 do 445 zł mogą otrzymać rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski o przyznanie dofinansowania przyjmują dyrektorzy szkół, do których uczniowie będą chodzili w roku szkolnym 2017/2018.

Pomoc przyznawana jest w oparciu o Rozporządzenie RM z 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Dofinansowanie dotyczy zakupu m.in. podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia zawodowego. Przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to osoby słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Uczęszczającym  do klas: II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

REKLAMA

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym). Uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej lub klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia, bądź liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wysokość pomocy uzależniona jest od tego, do jakiej szkoły uczęszcza uczeń. Najmniejsza dotyczy uczniów szkół podstawowych, a najwyższa uczniów liceów ogólnokształcących i techników.

Wnioski o przyznanie dofinansowania przyjmują dyrektorzy szkół, do których uczniowie będą chodzili w roku szkolnym 2017/2018. Nieprzekraczalny termin to 5 września 2017 roku.

Szczegółowe informacje

 

Komentarze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA