Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Kalendarz Piotr
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Urząd Miasta Chełm i Młodzieżowy Dom Kultury zapraszają do udziału w konkursie Chełmskich Szopek Bożonarodzeniowych. Pobudź swoją inwencję twórczą i stwórz własnoręcznie robioną szopkę. 

Prace będą oceniane w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. Gotową szopkę należy dostarczyć dnia 02.01.2015 do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Reformacka w godzinach 9.00 do 12.00.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 06.01.2015 roku o godz 13.00 na Placu E. Łuczkowskiego po zakończeniu Orszaku Trzech Króli

Poniżej regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta Chełm i Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie

2. Celem konkursu jest:
• Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
• Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;
• Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, a także dorosłych;
• Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z okresem Bożego Narodzenia;
• Popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci, młodzieży i efektów pracy nauczycieli.

3. Tematyka konkursu
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, wprowadzeniem akcentów regionalnych, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne;

II. Warunki konkursu
1. W konkursie mogą wziąć prace wykonane przez całe społeczności (dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice ) przedszkoli, szkół podstawowych , gimnazjów szkół średnich miasta Chełm.

2. Prace oceniane będą w 4 kategoriach :

a. przedszkola
b. szkoły podstawowe,
c. gimnazja
d. szkoły średnie

3. Zgłoszenia przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich dokonuje dyrektor przedszkola, szkoły. Szkoła może zgłosić maksymalnie 1 pracę, przy czym w przypadku zespołów szkół dotyczy to każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu.

4. Każda szkoła, przedszkole powinna dostarczyć pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów naturalnych: sznurków jutowych, lnu, roślin itp. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, nauczyciele).

5. Podstawa szopki zgłoszonej do konkursu we wszystkich kategoriach konkursowych powinna mieć wymiary: szerokość 1 m. Głębokość i wysokość wymiary dowolne.

6. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imiona i nazwiska autorów ( z zaznaczeniem : dzieci, uczniowie, nauczyciele, rodzice itp) nazwę przedszkola, szkoły, adres i nr telefonu do kontaktu.

7. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 10 grudnia 2014 roku należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

mdkchelm@op.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie
ul. Pocztowa 41

8. Elementy oświetlenia szopki (jeżeli wystąpią) powinny mieć własne źródło zasilania (baterie)

9. Szopkę należy dostarczyć dnia 02.01.2015 (piątek) do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Reformacka w godzinach 9.00 do 12.00.

10. Wystawa szopek eksponowana będzie na Placu E. Łuczkowskiego:

dnia 06.01.2015 r. od godziny 10.00 do 15.00

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 06.01.2015r. (wtorek) o godz 13.00 na Placu E. Łuczkowskiego po zakończeniu Orszaku Trzech Króli

11. Za dostarczoną na konkurs szopkę szkoła otrzyma rewers na podstawie, którego odbierze swoją pracę po zakończeniu wystawy w dniu 06.01.2014. o godzinie 15.00
Za prace nie odebrane w tym terminie organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności.

12 .Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji prasowej).

13.Zgłaszający pracę oświadczają, że jest ona ich autorskim dziełem.

14. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

III. Ocena i nagrody
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.

2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

• ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
• opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);
• elementy tradycji Bożego Narodzenia
• motywy regionalne;
• wkład pracy;
• estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
• walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

3. Komisja Konkursowa oceni szopki w określonych w regulaminie kategoriach.
W każdej z nich zostaną nagrodzone trzy najpiękniejsze szopki.

4. Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.

5. Wyniki konkursu zwierające: nazwę przedszkola, szkoły oraz imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach. Zdjęcia nagrodzonych szopek, nazwę przedszkola/szkoły oraz imiona i nazwiska autorów zostaną opublikowane na łamach kwartalnika „Kultura Chełmska”

6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.

Informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu 82 5652157, osoba odpowiedzialna : Barbara Nizio, Aleksandra Borysiewicz

Źródło: mdk.echelm.pl