Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Wspólnie zmieniajmy Chełm

Kalendarz Anna Wesołowska
Wspólnie zmieniajmy Chełm

Masz pomysł, co zrobić, by w Chełmie żyło się lepiej? Zgłoś swój projekt i pomóż zaplanować działania, które będą realizowane w nadchodzących latach – zachęca ratusz i zaprasza na spotkania.

Urząd Miasta Chełm czeka na propozycje mieszkańców do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2017-2023. Planowane przedsięwzięcia muszą rozwiązywać konkretne problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej i obejmować obszar rewitalizacji, czyli Osiedla Cementowni, Śródmieścia, Dyrekcji Górnej i Dyrekcji Dolnej.

Zarówno kryteria merytoryczne, jak i terytorialne zostały szczegółowo opisane w LPR, a propozycje mieszkańców zostaną ocenione pod kątem powyższych kryteriów i wpisane na dwie listy: projektów podstawowych i uzupełniających. Te, które trafią na listę podstawową, będą miały większe szanse na realizację.

Wdrażanie Lokalnego Program Rewitalizacji odbywa się przy współudziale środków UE, programów zewnętrznych, partycypacji partnerów społecznych, budżetu miasta itd. Umożliwia ubieganie się np. o środki w ramach RPO.

Projekty zgłoszone

przez mieszkańców w poprzednim naborze, które ujęto w LPR Miasta Chełm na lata 2017-2023, dotyczyły różnych obszarów życia społecznego. Były to m.in.:

– „Chcesz, możesz, potrafisz”, czyli projekt mający zahamować zjawisko dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, wdrożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

– „Senior cafe” na Osiedlu Cementowni, czyli przestrzeń dla wspólnych działań i integracji mieszkańców w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej;

– „Park Czytelnika” – projekt upowszechniający czytelnictwo realizowany przez Chełmską Bibliotekę Publiczną z dofinansowaniem m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

– „Rewaloryzacja obiektów Zespołu Katedralnego na Górze Chełmskiej” oraz „Remont kaplicy Świętego Mikołaja w Chełmie” – projekty chroniące zabytki i zwiększające dostępność zasobów dziedzictwa kulturalnego, a w przypadku oferty Muzeum Ziemi Chełmskiej, także dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– „Ogród zabaw”, czyli stworzenie obszaru bezpiecznej rekreacji dla dzieci, zgłoszony przez mieszkańców ulicy Mikołaja Kopernika w Chełmie;

– „Remont chodnika przy ulicy Fabrycznej”, który – jako projekt mniejszej wagi – znalazł się na liście uzupełniającej.

Urząd Miasta Chełm zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne związane z aktualizacją dokumentów

LPR Miasta Chełm na lata 2017-2023, a także Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Miasta Chełm (Strategiczny Plan Terytorialny – SPT).
Podczas spotkań omówione zostaną m.in. warunki naboru projektów do LPR – formularz zgłaszania propozycji wraz z instrukcją jego prawidłowego wypełnienia oraz aktualizacja SPT, do której będzie można zgłosić sugestie.

Spotkania odbędą się w sali nr 1 UM Chełm przy ul. Lubelskiej 65, w następujących terminach:

– 18.11.2019 r. (poniedziałek):
godz. 16:00 – spotkanie poświęcone aktualizacji LPR,
godz. 17:00 – spotkanie poświęcone aktualizacji SPT;

– 19.11.2019 (wtorek):
godz. 13:00 – spotkanie poświęcone aktualizacji LPR,
godz. 14:00 – spotkanie poświęcone aktualizacji SPT.

Nabór projektów do LPR potrwa od 12 do 22 listopada 2019 r. drogą elektroniczną na adres info@umchelm.pl oraz w formie tradycyjnej w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 w godzinach pracy urzędu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej UM: http://www.chelm.pl/www/glowna/index.php/36-aktualnoci/2019/1892-nabor-projektow-do-aktualizacji-lokalnego-programu-rewitalizacji-miasta-chelm-na-lata-2017-2023