REKLAMA
,
Miasto wydało oświadczenie ws. DK12
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Jak informowaliśmy Państwa dzisiaj rano – główny wykonawca przebudowy DK12 na terenie miasta Chełm – firma Budimex wystosował oświadczenie, w którym informuje o odstąpieniu od zawartej z Miastem Chełm Umowy na „Przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”.

Po kilku godzinach doczekaliśmy się oficjalnego komunikatu ze strony Urzędu Miasta:

Reklama

KOMUNIKAT MIASTA CHEŁM

W SPRAWIE ODSTĄPIENIA PRZEZ BUDIMEX S.A. OD UMOWY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 12 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CHEŁM”

 

Miasto Chełm wskazuje, że dzisiejsze odstąpienie przez Budimex S.A. od umowy na realizację inwestycji „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” należy uznać za bezskuteczne, ponieważ nie zaistniały żadne przesłanki uprawniające Wykonawcę do odstąpienia od Umowy, które wynikałyby z treści umowy zawartej w dniu 14 czerwca 2017 r.

W związku z powyższym Miasto Chełm wystosuje do Wykonawcy wezwanie do niezwłocznego rozpoczęcia robót, zgodnie z treścią łączącej strony umowy. Nadmienić należy, iż Budimex S. A. w dniu 8 lipca 2019 r. odebrał plac budowy, a zatem uznać należy, iż nie ma przeszkód do rozpoczęcia wykonywania prac. W przypadku braku niezwłocznego przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania prac Miasto Chełm będzie zmuszone do odstąpienia od wiążącej strony umowy z winy Wykonawcy, o czym Budimex S.A. był uprzednio informowany.

Miasto Chełm oświadcza również, iż nie zmienił się zakres rzeczowy umowy, w konsekwencji czego nie istniały podstawy do uznania roszczeń Budimex S.A. i zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego. Podkreślić należy, iż nie jest prawdą twierdzenie Wykonawcy, iż standard drogi uległ zmianie, bowiem przepisy w tym zakresie nie zmieniły się od 1999 roku, o czym Wykonawca jako profesjonalny podmiot powinien wiedzieć.

Miasto Chełm nie zgodziło się na zwiększenie kwoty wynagrodzenia, ponieważ ryczałtowy charakter wynagrodzenia oraz postanowienia umowy nie pozwalają na takie zmiany. Miasto Chełm dysponuje środkami publicznymi wszystkich mieszkańców, a władze miasta są zobowiązane do dbania o wspólny interes mieszkańców. Ewentualna zgoda Prezydenta na żądania Budimex S. A. stanowiłaby naruszenie zapisów umowy, a w efekcie naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co w konsekwencji mogłoby narazić na odpowiedzialność karną osoby podejmujące decyzje w tym zakresie.

Jednocześnie należy podkreślić, że Miasto Chełm ma swoje roszczenia względem Wykonawcy,
w łącznej kwocie 20 382 682,64 zł brutto. Miasto Chełm stoi na stanowisku, że Wykonawca powinien przystąpić do realizacji umowy zgodnie z jej treścią, a ewentualne dalsze roszczenia Wykonawca powinien dochodzić na drodze postępowania sądowego. Tym bardziej, że roszczenia wykonawcy mają charakter przyszły.

Wykonawca przed podpisaniem umowy powinien oszacować i uwzględnić ryzyko, co Wykonawca jako podmiot profesjonalny zapewne uczynił. Pomimo powyższego, Wykonawca żąda od miasta dodatkowego wynagrodzenia w kwocie koło 12 mln zł netto. W tym miejscu pragniemy wskazać, że Miasto Chełm jest jednostką samorządu terytorialnego i jest obowiązane działać na podstawie
i w granicach prawa, w tym również prawa zamówień publicznych, co powoduje, iż roszczenia Budimex S.A. dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia nie mogły zostać uwzględnione.

Budimex S. A. w swoim komunikacie podkreśla troskę o interes społeczny mieszkańców. Gdyby tak w rzeczywistości było, Wykonawca przystąpiłby do realizowania umowy, zgodnie z jej treścią, ponieważ miał świadomość wagi inwestycji dla mieszkańców miasta Chełm. Działania wykonawcy świadczą
o braku dobrej woli ze strony Budimex S.A., a celem tychże działań jest dbanie o nienarażanie na straty akcjonariuszy Budimeksu, co wynika wprost z zamieszczonego przez spółkę komunikatu. Natomiast priorytetem Miasta Chełm jest dbanie o interes mieszkańców Chełma, a nie akcjonariuszy firmy, tym bardziej, że wykonawca był zobowiązany do oszacowania ryzyka na etapie przystąpienia do przetargu.

O braku dobrej woli ze strony wykonawcy świadczy również fakt, że w dniu 22.05.2019 r. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o przedłożenie gwarancji zapłaty za realizację inwestycji, pomimo iż nie było obaw, że zapłata nie nastąpi. Gwarancja zapłaty została przedłożona w terminie, a miasto Chełm poniosło z tego tytułu dodatkowe, niepotrzebne koszty.

Miasto Chełm dowiedziało się o odstąpieniu od umowy przez Budimex S.A. z mediów, co uważamy za działanie nieprofesjonalne, świadczące o braku dobrej woli ze strony Wykonawcy.

Ponadto oświadczamy, iż w najbliższych dniach zostaną oszacowane i naliczone kary umowne, z tytułu opóźnień w opracowaniu dokumentacji technicznej przygotowanej przez Wykonawcę.

Miasto Chełm pragnie zapewnić, że realizacja samej inwestycji, jak i jej dofinansuje nie są zagrożone. Niemniej jednak Zamawiający uzależnia swoje dalsze działania od decyzji Wykonawcy podjętej
w odpowiedzi na wezwanie do natychmiastowego rozpoczęcia realizacji prac objętych umową.

Mamy nadzieję, że Wykonawca Budimex S.A jako profesjonalna firmą przystąpi do realizacji swoich zobowiązań wynikających z Umowy, a ewentualne obustronne roszczenia będą dochodzone na drodze postępowania sądowego.

Napisz komentarz
 • „mundi” – jakies dziwne miary wprowadzasz kazdy po 100 mln-a Banaszek 200 mln a dlaczego nie 100 miliardow ? i dlaczego nie w okresie 1988-2018 nie forsowales takich projektow? 🙂 a z glowa to u Ciebie ok? eh jak nie upaly to ochlodzenie -zle to rzutuje „mundi” , a z tym co pisze „to Sem ja” to sie zgdzam

 • Prokurator Robert Scurvy

  Ikona Matki Boskiej Chelmskiej pewnie cos by zmienila ale jak mawial moj ulubiony tez juz nieżyjący Abp wszelkie zmiany zaczynajmy od siebie.

 • Mundi.
  Z tą prawdą bywa różnie. Ks. Tischner – nieżyjący już, dla niektórych kontrowersyjny w swoich przekonaniach góral mawiał:
  są trzy prawdy – prowda, tys prowda i g…wno prowda. Myślę, że dla każdego z jego przekonaniami w tym „kanonie”, swobodnie miejsce się znajdzie .
  Co do obrazu, to oczywiście zgoda. Miło i sprawiedliwie by było, by ikona po poniżającej tułaczce powróciła na swoje godne miejsce. Nie podlega to dyskusji. Ale czy tylko sama w sobie obecność oryginału ikony w Chełmie jest w stanie wszystko załatwić ? Czy np samo w sobie posiadanie egzemplarza Pisma Świętego w każdym domu jest w stanie coś zmienić? Na pewno bazę do dalszej „drogi” rozwoju duchowego zapewnia, i co dalej? Każdy z nas ma wolną wolę i od niego zależy, czy pójdzie tą właściwą ścieżką i coś z tego „wyrośnie”. Dla wielu Chełmian obecność obrazu była by tylko atrakcją historyczno – turystyczną, jak też Biblia tyko księgą starożytną.
  Wielkim błędem jest też przypisywanie obiektom kultu religijnego właściwości stricte „magicznych”. Jest to niedopuszczalne przez doktrynę K.K. Nie wolno ich tak traktować. Przede wszystkim to wiara czyni cuda.
  Uważam, że problem w naszym mieście leży w samych ludziach, w ich wychowaniu, ogładzie, chociażby z braku częstego kontaktu z tzw. kulturą wyższą (muzyka, sztuka), a nie tylko w samej nieobecności oryginału ikony. Same ekspozycje czy bardzo rzadkie wartościowe koncerty to zbyt mało. Nie widać w Chełmie chęci, ani dobrej ręki władczej, która by pomogła w rzeczywistości rozwijać się artystycznie ludziom i a tym samym kształtować społeczeństwo – czyli jak to dosadnie mówią „odchamiać”. To co jest to tylko namiastka, a podobno dobra „muzyka łagodzi obyczaje”. To z czasem procentuje.
  Na koniec przyznam, że jeżeli by ikona powróciła jakimś cudem do Chełma, na pewno zrobiło by mi się „cieplej” na duchu

 • Nie prawda .
  Jakby ikona Najświętszej Matki Boskiej Chełmskiej wrócłla tam gdzie JeJ miejsce,
  nas los bysię odwrócił. Na pewno!

 • ” To sem ja”
  jedyny „starjący się” lub „widzący żeby pomyśleć”.
  Chyle czoła .
  Refleksja jak najbardziej jest potrzebna, nawet ekumenicznie.
  Baranów mamy dość!

 • Genek , oczywiście każdemu z nich ” plune ” w twarz prawdę!
  Ale nie za darmo. Każdy z nich, niech podpisze weksele gwarancyjne , gwratntujące swoim majątkiem osobistym i przyszłymi dochodami że zobowiązania fiansowe zapłaci,
  lub będzie spłacać je, jeżeli zabrakinie mu środków na spłatę zobowiązań, poddając się dobrowolnie egzekucji komorniczej z majątku osobistego i wspólnego oraz wszelkich dochodów osobistych oraz z majątku wspólnego do zaspokojenia wierzyciela.
  Jak ich bezpodstawnie posądzę to publicznie przeproszę, a jak mówiłem prawdę to oni zapłacą po
  100 mln zł a Jakub Banaszek 200 mln zł odszkodowania na rzecz budżetu miasta Chełm z tego 10% od tej kwoty wpłynie na mój osobisty rachunek wskazany przez mnie , pod rygorem egzekucji
  z weksla za zobowiązania, płatne z weksla bez prostestu .

  Wchodzisz , wchodzą? Czekam na odpowiedź i kwity , podam adres gdzie przesłać.
  Wyśle osoby pełnomocne i czekam na weksle.

 • Szanowny Andrzeju Sawo! Pytaj „miasta ” czy mu jest potrzeby generalny wykowaca, podwykonawca ?
  Co mi tym ” doooope ” zawracasz.
  Nie rozumiesz tego?
  …Że ja nie od teg!

 • Prokurator Robert Scurvy

  Mysle ze Chelm zawsze mial potencjal i zbyt wielu indywidualistow.
  A kazdy nowy wladca zajmowal sie glownie usowaniem sladow po porzednikach ze na tworzenia wlasnych brakowalo czasu.
  Nie jest sztuka zeby odpowiedzialnosc zwalic na innych sztuka jest zmierzyc sie z ta odpowiedzialnoscia samemu.

 • Mundi.
  Historia zapisana w dziejopisach pokazuje, że Chełm nigdy praktycznie nie miał szczęścia. Fatum to wlecze się może od czasów pogańskich. Nawet siedziba łacińskiego biskupa chełmskiego nie zagrzała tu miejsca, musiała emigrować i po wielu „przesiadkach” wylądowała w Lublinie.
  „Górka” była unicka, później przywłaszczona przez prawosławie, a
  na samym końcu dopiero łacińska, więc raczej nie o to chodzi, że ktoś ją sobie „zabrał”.
  Rozstropniejszych to może zastanowić inni powiedzą, że to spiskowa teoria, a może pechowe położenie geopolityczne. Coś powoduje, że wartosciowi ludzie stąd uciekają.
  Nawet przedstawiciel dość licznej niegdyś w Chełmie społeczności żydowskiej, noblista I. Singer zauważył w swej twórczości, że w Chełmie jest jakby „czegoś” lub bardziej kogoś zbyt dużo.

 • Andrzeju to nie bylo do Ciebie , gdyz Twoje zdanie znam i szanuje – odpowiedzialem „mundiemu” -ze kibicuje w jakis sposb prezydentowi- jesli jest szans na to by miasto sie dzwignelo to dlaczego nie, jesli kibice dopinguje np. druzny siatkarzy i zagrzewaja ich do boju to jest ok, to dlaczego wobec Banaszka tego mam nie uczynic- jesli nie on to kto ma w jakim stopniu pewne sprawy uporzadkowac. Andrzej nawet te laki umajone i drzewa a dlaczegoz by nie. Moze by tak lipki posadzil naprzemian z akcjami- i miod i usiasc mozna jak to M.Rej z Naglowic swego czasu pisal 🙂 Pozdro w poludnie -popoludniu

 • Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  *

  Reklama
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  Wejdź na Nową Ścieżkę Rozwoju Chełma
  Wejdź na Nową Ścieżkę Rozwoju Chełma
  Chełmianie zdecydowanie wskazali na Andrzeja Dudę
  Chełmianie zdecydowanie wskazali na Andrzeja Dudę
  Letnie warsztaty cyfrowe dla dzieci w Chełmie
  Letnie warsztaty cyfrowe dla dzieci w Chełmie. Pokaż swojemu dziecku że komputer to coś więcej niż droga zabawka do uruchamiania gier!
  Katastrofa w jeziorze Glinki
  Katastrofa w jeziorze Glinki
  Ścieki z Chełma pomogą w walce z pandemią
  REKLAMA