REKLAMA
Baner promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Spółki miejskie. Jedne odrabiają, inne mnożą straty
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

CLA po raz pierwszy od lat mają zysk. Rok 2019 „na plus” zamknęły też MPGK i ChTBS. Sytuacja finansowa pozostałych miejskich firm – oprócz MPEC – też wydaje się poprawiać. Chełmski samorząd przedstawił „Informację na temat bieżącej sytuacji spółek miejskich”. Przyjrzyjmy się tej analizie.

Reklama

MPGK z największym zyskiem

Najlepszy wynik finansowy za III kwartał 2019 roku odnotowała spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Firma osiągnęła zysk netto w wysokości 893,4 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. wynik poprawił się o 632 tys. zł.

Analiza sytuacji ekonomicznej MPGK wskazuje, że podjęte w roku 2019 działania w kierunku odbudowania płynności finansowej i poprawy kondycji przedsiębiorstwa przynoszą oczekiwane wyniki – podkreśla Damian Zieliński z Gabinetu Prezydenta Chełma.

MPGK nie miało ostatnimi laty czym się chwalić, a rok 2018 całkowicie obnażył słabość firmy. Wieloletni lider i główny chełmski monopolista wykazał wówczas stratę w wysokości -453 tys. zł. Więcej pisaliśmy na ten temat tutaj.

Od początku roku 2019 w spółce wdrażano kolejne rozwiązania, by zredukować koszty. M.in. zmieniony został regulamin organizacyjny i przebudowano strukturę funkcjonalną firmy. Pierwsza zmiana związana była z uporządkowaniem i konsolidacją komórek organizacyjnych i stanowisk oraz uporządkowaniem zakresów czynności pracowników. Druga była wynikiem przejęcia przez MPGK spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i koniecznością unifikacji struktury połączonych podmiotów. Dzięki temu obecnie funkcjonująca struktura organizacyjna ułatwia kadrze menedżerskiej zarządzanie całą spółką.

Kolejnym działaniem obniżającym koszty była zmiana Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy polegająca na redukcji rozbudowanych świadczeń pieniężnych, w szczególności odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Pozostałe podejmowane przedsięwzięcia to zbywanie zbędnych składników majątkowych i optymalizacja kosztów.

Spółka przeprowadziła też działania w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań, zarówno w obszarze procesów technologicznych, inwestycyjnych, jak i zarządzania. Zmieniona strategia operacyjna w przedsiębiorstwie przyczyniła się do rozszerzenia zakresu usług świadczonych w ramach poszczególnych zakładów, m.in. Laboratorium, Oczyszczalni ścieków, ZOM. Przełożyło się to na zawarcie atrakcyjnych umów kilkuletnich, m.in. w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie Miasta Chełm oraz Gminy Chełm. W roku 2019 znacznie rozszerzono spektrum odpadów przyjmowanych do oczyszczalni ścieków, co znacznie poprawia bilans prowadzonej gospodarki ściekowej.

MPGK terminowo reguluje wszystkie zobowiązania. Spółka nadal boryka się z rosnącymi należnościami przeterminowanymi, które w stosunku do roku 2018 wzrosły o 21%. Wpływ na taką sytuację ma głównie zadłużenie dwóch spółek miejskich – Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych i spółki Park Wodny i Targowiska Miejskie, a także należności wygenerowane przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie. W minionym roku spółka z tytułu kredytów i pożyczek spłaciła 3,9 mln złotych. W roku 2020 zobowiązania kredytowe wyniosą 3,6 mln złotych.

W roku 2019 na inwestycje przeznaczono około 3,7 mln złotych, głównie na renowację i modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

W najbliższym czasie przed spółką stoi wyzwanie związane z pozyskaniem pasywnego finansowego inwestora, który kupi maksymalnie 25% udziałów w kapitale zakładowym.

CLA odbiły się od dna

Kondycja Chełmskich Linii Autobusowych w roku 2019 zmieniła się zasadniczo. W spółce jest nowy schemat organizacyjny i mniej etatów; ograniczono komunikację na terenie Gminy Chełm, a latem obowiązywał – pierwszy raz od wielu lat – wakacyjny rozkład jazdy.
To wystarczyło, by w 2019 roku ograniczyć koszty funkcjonowania spółki o około milion złotych w porównaniu z rokiem 2018. Spółka wypracowała – pierwszy raz od wielu lat – rzeczywisty zysk za 2019 rok w wysokości około 0,5 mln zł. Poprawa wyniku finansowego oddaliła wizję upadłości spółki. CLA mają spłacone wszystkie zobowiązania wymagalne, spłaconą znaczącą cześć zobowiązań bieżących i wygospodarowały środki na podwyżki dla najmniej zarabiających kierowców.

W najbliższym czasie Urząd Miasta Chełm ma ogłosić przetarg na dostawę trzech nowych autobusów dla komunikacji miejskiej o długości do 9,5 m (krótszych niż obecnie używane), co pozwoli z jednej strony na częściowe odnowienie taboru, a z drugiej na ograniczenie kosztów funkcjonowania na liniach o mniejszym obłożeniu pasażerów lub w godzinach poza szczytem komunikacyjnym. Oprócz tego zakupu, spółka myśli o wymianie już wyeksploatowanych autobusów na młodsze i w lepszym stanie technicznym i ewentualnych zakupach na rynku wtórnym. W tym roku CLA chcą kupić 3-4 takie pojazdy.

ChTBS nie ma kłopotów

Kondycja finansowa spółki Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest dobra. Wszystkie zobowiązania (w tym zaciągnięte kredyty inwestycyjne) są spłacane terminowo, spółka nie ma zaległości podatkowych, w wypłacie wynagrodzeń, ani żadnych innych mogących mieć wpływ na sytuację finansową.

Kolejny już rok firma może uznać za udany, bo okres ten zamknięto zyskiem netto w wysokości blisko 100 tys. złotych, tj. o prawie 9% wyższym niż w roku 2018. Wynik ten jest osiągnięciem dla spółki tym bardziej, że jej podstawowa działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Środki „na plus” pochodzą z dodatkowej działalności gospodarczej.

W marcu 2019 roku spółka rozpoczęła budowę kolejnego (ósmego) wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Synów Pułku w Chełmie. Obecnie inwestycja jest w stanie surowym zamkniętym. Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na koniec pierwszego kwartału 2020 r.

PUM z planem restrukturyzacyjnym

Rok 2018 Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych zamknęło rekordową w swojej historii stratą ponad 1,8 mln zł. Wynik finansowy spółki za III kwartał 2019 r. to strata netto w wysokości 71 tys. zł.  PUM objęte jest postępowaniem sanacyjnym. Od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego spółka na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności.

W Sądzie Rejonowym w Lublinie został złożony plan restrukturyzacyjny, który po zatwierdzeniu będzie realizowany. Główne założenia działań naprawczych przewidzianych w tym planie to:
– optymalizacja kosztów osobowych oraz rodzajowych (zmniejszenie kosztów zatrudnienia i wynagrodzeń, zmniejszenie kosztów zużycia materiałów i energii),
– zwiększenie przychodów z podstawowej działalności spółki (zawarcie umów na bieżący rok i kolejne na poziomie umożliwiającym wygenerowanie nadwyżki przychodów nad kosztami),
– sprzedaż części majątku stanowiącego zabezpieczenie kredytu celem nadpłaty zobowiązania i zmniejszenia wysokości miesięcznych rat kredytowych.

MPRD tradycyjnie pod kreską

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Chełmie za 2019 rok odnotowało stratę w wysokości 870 tys. zł. To postęp, bo w ubiegłym roku strata firmy wyniosła ponad 1 mln zł. Największą stratę spółka odnotowała na usługach letniego utrzymania ulic oraz utrzymania zieleni i zadrzewień. Firma ograniczyła zobowiązania – na koniec 2019 roku były mniejsze o 22,21% w stosunku do roku 2018. W efekcie wdrożonego planu naprawczego, spółce udało się zmniejszyć koszty stałe działalności o ponad  350 tys. zł.

Mimo poprawy niektórych wskaźników, sytuacja MPRD jest trudna. Brak wystarczających środków finansowych spowodował, że w ostatnich miesiącach ubiegłego roku spółka nie była w stanie terminowo regulować wszystkich swoich zobowiązań. Obecnie MPRD jest na etapie przygotowania wniosku o postępowanie układowe.

Jednocześnie warto podkreślić, że spółka ma obecnie wymagany prawem wskaźnik 92,44%, który umożliwia otrzymywanie od Miasta Chełm zamówień na roboty i usługi w trybie in-house. Pozwoli to na realizację większej liczby robót na terenie i na rzecz Miasta Chełm.

Aquapark nie pływa dobrze

Chełmski Park Wodny w III kwartale 2019 r. przyniósł stratę netto w wysokości 1.376.000 zł. To trudna sytuacja. Stałe koszty utrzymania aquaparku są wysokie, a klientów nie przybywa. Stałe koszty eksploatacji to m.in. opłaty za wodę, energię, koszty pracownicze, koszty chemii basenowej oraz przeglądy serwisowe. Przy tak dużym obiekcie zminimalizowanie kosztów jest trudne.

W roku 2019 park wodny odwiedzało każdego dnia średnio około 670 osób. Planując budowę obiektu zakładano bardzo optymistyczne, że dzienne obłożenie będzie na poziomie 1200-1500 klientów. Wtedy obiekt wychodziłby na swoje.

Popyt na usługi świadczone przez Chełmski Park Wodny oceniany jest jako wysoki, lecz niestety nie wystarczy do utrzymania płynności finansowej. Spółka jednak optymistycznie szacuje, że w wyniku podejmowanych inicjatyw promocyjnych, zainteresowanie aquaparkiem wzrośnie.

MPEC – milionowe straty

Wstępne wyniki finansowe spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej za 2019 rok zamykają się stratą brutto 2.580.000 zł, która jest niższa o około 4 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Strata wynika m.in. z najniższej w ostatnich latach sprzedaży jednostek naturalnych ciepła oraz wyższej niż w obowiązującej taryfie cen uprawnień do emisji CO2.

Ostateczny wynik finansowy netto zależny jest od daty i kwoty nabycia uprawnień do emisji CO2. Wstępne obliczenia przeprowadzone pod koniec stycznia 2020 określiły emisję za 2019 rok w ilości 83 119,10 Mg. MPEC ma 13 403 jednostek EUA w rejestrze Unii. Oznacza to, że liczba brakujących, potrzebnych do rozliczenia roku 2019 jednostek wynosi 69 716,10 Mg. Spółka musi je kupić, a szacowany koszt to ponad 7,1 mln zł. Tak więc ostateczny wynik finansowy firmy za rok 2019 może okazać się rekordowy w jej historii, jeśli chodzi o wysokość straty.

Stan techniczny urządzeń MPEC umożliwia ich pracę bez modernizacji do końca 2022 roku, jednakże ze względu na zakończenie okresu tzw. Derogacji Ciepłowniczej, konieczna jest gruntowna modernizacja aktywów spółki. Nakłady oszacowano na około 80 mln zł. Bez przeprowadzenia inwestycji w tym terminie, firma nie może dalej wytwarzać ciepła. Okres 3 lat na przeprowadzenie postępowań przetargowych i realizację inwestycji jest bardzo krótki i istnieje ryzyko niepełnej gotowości inwestycji w styczniu 2023 roku.

Na trudną sytuację spółki wpływa również niepewność regulacyjna związana z polityką UE dotyczącą wyeliminowania węgla jako paliwa w instalacjach energetycznych.

W 2019 roku MPEC odnotowało zmniejszenie kosztów główne w wydatkach osobowych, zmianach w umowach i cenach węgla, a także w obniżaniu strat cieplnych. Spółka od lutego 2019 roku nie udzielała darowizn, a reklama ograniczona została do minimum. W przypadku kosztów osobowych nastąpił spadek o 874.260 zł, a w przypadku kosztów zużycia opału, kosztów materiałów i energii – o 1.080.515 zł. Spółka podjęła również działania dotyczące nieuregulowanych należności dłużników przedsiębiorstwa i uporała się z problemem braku opłat za wynajem lokali.

***

Łączna strata chełmskich spółek za rok 2018 sięgnęła prawie 13,7 mln. zł. Wszystko wskazuje na to, że rok 2019 będzie pod tym względem mniej szokujący, ale przecież wciąż pozostawiający wiele do życzenia.

W większości miejskich spółek widać jednak, że nowe władze miasta, nowi prezesi i rady nadzorcze podjęły wysiłki w celu naprawy tonących firm. Cieszy wynik CLA, co do którego do tej pory królowało przeświadczenie, że to jedna z tych spółek, do których się dokłada i już. Okazało się, że można zarządzać nią inaczej.

Z finansowego dołka podźwignęło się też MPGK.

Najtrudniej jest w MPEC, gdzie „przegapiono” dobrą koniunkturę i w porę nie rozpoczęto inwestycji, które dostosowałyby instalacje do restrykcyjnej polityki europejskiej związanej z ograniczeniem korzystania z węgla.
Firma przez cały 2018 rok nie kupiła też ani jednego uprawnienia do emisji CO2. Przez pierwsze półrocze można je było kupić po 4-6 euro, a potem kupowano je już po 22-23 euro. To pociągnęło MPEC na dno.  Dziś ani miasta, ani spółki nie stać na inwestycje i trzeba szukać innych rozwiązań.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz
 • Albert jeszcze bym zrozumiał żeby napić się piwa ktoś kupuje browar, ale młyn? ???????

  No votes yet.
  Please wait...
  • Powtarzam,porządna siedziba Muzeum jest potrzebna.Może to się uda.

   No votes yet.
   Please wait...
 • Gienek jak się tej knajpki doczekasz chociaż to ona ma największe szanse zaistnieć ?????

  No votes yet.
  Please wait...
  • Od kiedy to trzeba kupować browar… żeby napić sie piwa?
   Ale , jak ktoś napisał, kto bogatemu zabroni?
   A my juz” bogaci po pachy” i „nikt nam nie zrobi nic bo z nami Śmigły Rydz” jak przed wojna śpiewali a teraz „silna druzyna pod wezwaniem „; Sasin , Mazurek i Banaszek”! hehehe

   No votes yet.
   Please wait...
 • Olo, najwyraźniej nie nadążasz za rzeczywistością nie takie rzeczy dzieją się u nas w kraju. Przestępcy są ułaskawieni zanim nimi się staną, hehe
  Dość powszechny stał się relatywizm prawny, moralny, etyczny ale spróbuj spokojnie przeczytać mój wpis w całości, który tak ci zapadł na wątrobie ???

  No votes yet.
  Please wait...
 • PRS-ja to bym sobie Taki mlyn kupil- i wzorem nowobogackiej wielkopolskiej magnaterii tej od autoasrat i skory i czegos tam jeszcze -na zamek przerobil- -fakt oni w tej Stobnicy od zera budowali i zajumali kawalek jeziora by o rezerwacie nie spomniec-ale ja by sie na nich zawzorowal-miasto mialo by pokoj-problem jeno w tym ze w kieszeni mam tylko koncowke rzeczonej kwoty-ale bede kibicowal – ale jak knajpka na gorze bedzie to i w ksiezycowa noc bedzie romantycznie tam sie spotkac

  No votes yet.
  Please wait...
 • Albert, PJB już wymyślił i kupił młyn. Czy nie za dużo wymagasz jak na jedną głowę prezydencką żeby zawracał sobie zbędnymi pytaniami egzestancjalnymi: po co? ?????

  No votes yet.
  Please wait...
 • Olo weź zdyscyplinuje logikę. Jeżeli rozpatruje się na gruncie prawa to raczej chodzi o normę prawną a nie kulturową czy moralną. Sankcja obok dyspozycji jest częścią normy prawnej. Najbardziej podatna na przesłanki czyli okoliczności jest właśnie sankcja. Ale co cię na wieczór tak wzięło, walnij sobie lampkę vermoutha z tonikiem od razu poprawisz sobie przemianę materii ???

  No votes yet.
  Please wait...
  • Sam napisałeś bzdurną teze „…nie uznam przestępstwa za pozytywną normę zachowania ” a ja sie wdaje w jeszcze głupsze teoretyczne dywagacje. Jak przestepstwo moze być pozytywna normą? Równie dobrze możesz powiedzieć ze trudno ci uznać że czarne jest czarne a białe jest białe. Z samej istoty wynika że przestepstwo jako czyn zabroniony, szkodliwy ….itd nie jest działaniem pozytywnym.
   Tyle tych dywagacji…… nie na temat! hehehe

   No votes yet.
   Please wait...
 • PRS, ale to ” rozgrzeszenie” jest warunkowe. Że pomyśli PJB i coś sensownego wymyśli a nie „teatr amatorski dla pani Basi” bo jej mąż za takim pomysłem nepotycznym lobbuje!
  A niestety na to sie zanosi!
  Do tego „nasz dzielny ” bob” budowniczy” co to buduje bez wzgledu na opcje polityczne, byleby kasa z tego była , już zgłasza akces. Ostatnio wybudował nam akwapark!

  „Mirek Czech Nareszcie ktoś się odważył. Teraz tylko dobry projekt, pozyskanie środków finansowych i dobry wykonawca. Brawo, jestem za.”

  No votes yet.
  Please wait...
 • Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  *

  Reklama