Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Regulamin serwisu Internetowego chelmski.eu

I. Definicje

 1. Chelmski.eu – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością WIDOK MEDIA SP. Z O.O. i dostępna pod adresem www.chelmski.eu lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują WIDOK MEDIA SP. Z O.O. ;
 2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu Chelmski.eu oraz usług dostępnych w tym serwisie;
 3. Serwisy – wyodrębnione w ramach serwisu chelmski.eu serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują WIDOK MEDIA SP. Z O.O.;
 4. Partner – każdy podmiot współpracujący z chelmski.eu na podstawie stosownej umowy; usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w serwisie chelmski.eu, umożliwiające w szczególności:
  1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez chelmski.eu lub Partnerów,
  2. korzystanie z funkcjonujących w ramach serwisów mechanizmów informatycznych,
  3. dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
  4. korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;
 5. materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

II. Postanowienia wstępne

 1. Serwis chelmski.eu, na który składają się w szczególności Serwisy i usługi zdefiniowane w Rozdziale I (Definicje), udostępniany jest Użytkownikom przez Widok Media sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie pod adresem: ul. B. Wirskiego 14/64, 22-100 Chełm, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód W Lublinie Z Siedzibą W Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000840099, posiadającą numer NIP: 5632441511, numer REGON: 386003284 zwaną w dalszej części „chelmski.eu”.
 2. Serwis Internetowy chelmski.eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W ramach chelmski.eu działają udostępniane we własnym imieniu przez usługodawcę serwisy i usługi w domenie internetowej chelmski.eu i jej subdomenach.
 4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem chelmski.eu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.
 5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu Internetowego chelmski.eu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług lub serwisów w chelmski.eu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Z wyłączeniem usług i serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie serwisy i usługi świadczone w chelmski.eu.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z chelmski.eu, w szczególności z usług i serwisów dostępnych w serwisie, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z chelmski.eu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

III. Zasady korzystania z serwisu chelmski.eu

 1. W ramach serwisu chelmski.eu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:
  1. zapoznawać się z materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzeń, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe serwisu chelmski.eu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych;
  2. dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;
  3. korzystać z serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach komentarzy itp.;
 2. Świadczenie usług na rzecz Użytkowników w serwisu chelmski.eu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem usług opisanych w odrębnych regulaminach.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w serwisu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej serwisu/serwisu chelmski.eu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług w serwisu chelmski.eu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej serwisu/serwisu chelmski.eu.
 4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych usług.
 5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej usługi lub danego serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt 6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z usługi w serwisu chelmski.eu jest bezpłatne.
 6. W serwisu prezentowane są materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt 7 poniżej.
 7. usługodawca ma prawo zamieszczania w serwisu chelmski.eu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część serwisu chelmski.eu i prezentowanych w nim Materiałów.
 8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z chelmski.eu prosimy kierować na adres: widokmedia@chelmski.eu

IV.Warunki i zasady zamieszczania komentarzy

 1. Dodanie komentarza pod artykułem w Serwisie wymaga podania przez użytkownika jego nazwy (nick) oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z jego publicznym udostępnieniem w sieci Internet.
 2. Komentarz dodany przez użytkownika może być moderowany lub usunięty przez administratora Serwisu.
 3. Użytkownik jest świadomy, że jego komentarz może zostać poddany ocenie lub skomentowany przez innego użytkownika, a Administrator nie odpowiada za treść tych opinii i komentarzy.
 4. Komentarze mogą być przechowywane w Serwisie bez ograniczenia czasowego.
 5. Użytkownik nie może zamieszczać komentarza o treści mającej charakter bezprawny.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do komentowania w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść komentarza dodanego w Serwisie, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Zapisanie komentarza na serwerze i umieszczenie go w Serwisie nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za jego treść przez Administratora. Na żądanie uprawnionych organów państwowych, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Administrator przekaże pozostające w jego posiadaniu dane użytkownika.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, w każdym czasie bez konieczności powiadamiania użytkownika, komentarzy, które:
  1. zawierają treści: propagujące przemoc, sprzeczne z prawem, erotyczne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy orientacji seksualnej, uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady współżycia społecznego;
  2. zawierają przekazy handlowe albo materiały chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony,
  3. zawierają dane do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie, dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
  4. propagują napoje alkoholowe, substancje psychotropowe lub środki odurzające,
  5. wskazują na to, że autor komentarza wykorzystał tożsamość innej osoby, w szczególności poprzez użycie imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących tę osobę, albo wykorzystał w treści komentarza dane osobowe innej osoby, w szczególności poprzez użycie imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących tę osobę, niezwiązanej w żaden sposób z treścią artykułu lub nie mając podstaw do używania danych osobowych innej osoby,
  6. nie dotyczą tematu komentowanego artykułu,
  7. zostały zamieszczone pod artykułem, o tej samej treści, więcej niż jeden raz,
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia artykułu z Serwisu wraz ze wszystkimi komentarzami.

V. Własność intelektualna

 1. Serwis chelmski.eu oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w serwisu chelmski.eu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2022 r. poz. 2509. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 386. z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2023.1170. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w serwisu chelmski.eu przysługują usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim usługodawca prezentuje w serwisu chelmski.eu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w serwisu chelmski.eu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z serwisu chelmski.eu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet serwisu chelmski.eu lub jego części lub utworów zamieszczonych w serwisu chelmski.eu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 5. Zamieszczając materiały w serwisu chelmski.eu Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach serwisu chelmski.eu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

VI. Prawa i obowiązki użytkownika serwisu chelmski.eu

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu chelmski.eu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  1. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  2. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  3. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  4. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  5. nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  6. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
  7. nieuprawnione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa serwisów serwisu chelmski.eu;
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w serwisu chelmski.eu materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do serwisu chelmski.eu treści o charakterze bezprawnym.

VII. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu chelmski.eu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. materiały, w tym komentarze, zamieszczane w serwisu chelmski.eu przez Użytkowników;
  3. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
  4. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z serwisu chelmski.eu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  5. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 2. usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z serwisu chelmski.eu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 3. usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VIII. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług w serwisu chelmski.eu

 1. Do korzystania z usług w serwisu chelmski.eu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych usług.

IX. Polityka prywatności

 1. usługodawca informuje, iż podczas korzystania z serwisu chelmski.eu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisu chelmski.eu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

X. Dane osobowe

 1. W przypadku korzystania z niektórych usług w serwisu chelmski.eu Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usługi w serwisu chelmski.eu. Przetwarzanie przez usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest WIDOK MEDIA sp. z o.o., o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej usługi nie stanowi inaczej.
 3. usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi.
 5. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, Użytkownik może skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres: widokmedia@chelmski.eu

XI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Każdemu Użytkownikowi serwisu chelmski.eu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu chelmski.eu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: redakcja@chelmski.eu;
 3. usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu chelmski.eu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu chelmski.eu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z serwisu chelmski.eu.
 3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych serwisu chelmski.eu.
 4. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, o których mowa w Rozdziale I pkt 6 niniejszego Regulaminu, usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji usług lub serwisów dostępnych w serwisu oraz wprowadzania nowych usług lub serwisów do serwisu.
  Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w serwisie.