Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Reklama

Dzisiaj radni poprą petycję w sprawie spalarni odpadów medycznych

Dzisiaj radni poprą petycję w sprawie spalarni odpadów medycznych

Sporo pracy mają przed sobą chełmscy radni. Podczas dzisiejszej sesji zajmą się wieloma ważnymi dla mieszkańców sprawami. Jest wśród nich problem budzący duże emocje czyli podjęcie uchwały dotyczącej petycji w sprawie spalarni odpadów medycznych;

Petycja Komitetu Społecznego Aglomeracja Chełm

Za całe omówienie tej sprawy w zasadzie wystarczyłby cytat z projektu uchwały Rady Miasta:

Po rozpatrzeniu petycji Komitetu Społecznego Aglomeracja Chełm przeciw spalarni, dotyczącej sprzeciwu wobec budowy spalarni odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych uznaje się, że petycja zasługuje na uwzględnienie, a uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Warto jednak zajrzeć także do wspomnianego uzasadnienia. Czytamy w nim m.in.:

Na uwzględnienie zasługuje zwłaszcza argumentacja, że lokalizacja spalarni odpadówniebezpiecznych medycznych i weterynaryjnych nie może mieć miejsca w bliskiej odległości zabudowań mieszkalnych. Powyższe może skutkować negatywnym wpływem wskazanej inwestycji na zdrowie mieszkańców miasta Chełm oraz na środowisko naturalne. Nadto na terenie miasta funkcjonuje już jedna spalarnia. Podkreślenia wymaga też, że petycja uzyskała znaczne poparcie społeczne. Stąd też Rada Miasta Chełm popiera co do zasady sprzeciw Komitetu Społecznego Aglomeracja Chełm przeciw spalarni.
(...) Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują, aby organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego były władne do podejmowania samoistnych (odrębnych) uchwał, dotyczących zakazu prowadzenie na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego określonego rodzaju działalności, tj. takiego jak przetwarzanie odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych, czy też lokalizowania określonego rodzaju instalacji przemysłowych.
Tego typu zakazy mogą jednak zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) być zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który uchwała właściwa rada gminy.
Rada Miasta Chełm posiada zatem, co do zasady legitymację do podjęcia uchwały, ale w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego/zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

To nie ludzie, to wilki

Zapewne nie wszystkim takie stanowisko Rady Miasta odpowiada. W poniedziałek na swoim profilu w mediach społecznościowych prezydent Jakub Banaszek napisał (podajemy zapis oryginalny):

Mam do Państwa pytanie. Jak powinno się zdefiniować osoby, piastujące funkcje publiczne, które próbują uniemożliwić realizowanie inwestycji, różnych inicjatyw dla danego samorządu, w tym przypadku Miasto Chełm? (o formie działań na ten moment informować nie chce, ale jak Państwo widzicie zaczynam ????). Powód to lokalno-polityczne przekomarzanki ????
To nie pierwsza taka sytuacja, z wieloma sobie dotychczas radziliśmy, ale ponieważ chcemy zrealizować inwestycje, a ewentualne pozyskanie dofinansowania i złożenie projektu ma swoje ramy czasowe to wyjątkowo mam mniej czasu na lokalne wojenki.
Niemniej skala różnych zachowań, ktore maja zaszkodzić mi, ale szkodzą miastu wzrasta (wybory, emocje, przeżywanie pewnych sytuacji, podburzanie i rozkazywanie innym????????) i dochodzimy do momentu, w którym trzeba o tym publicznie powiedzieć. Swoja droga jak można szkodzić swojemu miastu? (Pytanie retoryczne, to nie pierwszy raz????)

Czytelnicy prezydenta do tego stylu już przywykli i jak zwykle pod postem rozgorzała dyskusja. Pojawiły się w niej sugestie, że swoim wpisem prezydent daje upust rozgoryczeniu spodziewanym upadkiem projektu budowy splarni. On sam w odpowiedzi na te podejrzenia zaprzecza pisząc, że spalarnia to nie jest miejska inwestycja. Chcemy więc wierzyć, że to nie kwestia spalarni jest powodem tego wpisu.

Czy petycja Komitetu Społecznego Aglomeracja Chełm ostatecznie zamknie drogę do budowy w Chełmie drugiej spalarni odpadów? Można zakładać, że tak. W końcu radni, którzy mają dzisiaj przegłosować wspomnianą uchwałę, to ci sami ludzie, którzy będą przyjmować nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie będzie dla nich – przynajmniej teoretycznie – rzeczą łatwą zagłosować za planem dopuszczającym możliwość wybudowania takiego obiektu przy ul. Towarowej. Z drugiej zaś strony nie takie wolty polska polityka, nawet na szczeblu tak niskim jak gminny samorząd, widziała.

Na tym etapie tej historii gratulacje za odwagę i upór w moblizowaniu lokalnej społeczności i organizowaniu zbiórki podpisów należą się chełmskim społecznikom: Łukaszowi Krzywickiemu, Joannie Bieleckiej (Stowarzyszenie Nasz Chełm), Elżbiecie Pędrak, Jakubowi Wątrobińskiemu i dziesiątkom osób zaangażowanych w zbiórkę podpisów.

Czym jeszcze zajmie się Rada

W planie zaczynającej się o godz. 9.30 sesji znalazło się także podjęcie uchwał w nastęujących sprawach:

 • zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm;
 • zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023;
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Chełm dotyczących zmiany granic miasta Chełm i gminy Chełm;
 • wzniesienia Pomnika pamięci ofiar wypadków drogowych;
 • określenia zadań i przeznaczenia na ich realizację środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok (zmiana uchwały).
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec budowy spalarni odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych;
 • rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Chełm;
 • rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Chełm;
 • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie;
 • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie;
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej umożliwienia Gminie Chełm przyłączenia budynków mieszkalnych przy ulicy Bazylany w miejscowości Pokrówka do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa ul. Henryka Wiercieńskiego i ul. Bazylany w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany § 2 ust. 2 uchwały Nr VI/64/07 Rady Miasta Chełm z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miasta Chełm;
 • zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu;
 • zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm;
 • zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Chełm.

Szczegółowy program sesji

transmisja obrad Rady Miasta Chełm