Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Założenia projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju Gminy Dorohusk”

Kalendarz Piotr
Założenia projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju Gminy Dorohusk”

Jednym z założeń projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju Gminy Dorohusk” jest upowszechnianie społecznej aktywności. W związku z tym będziemy prezentować organizacje, które działają w tym zakresie na terenie gminy Dorohusk.

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koła gospodyń wiejskich są dobrowolnymi, samorządnymi, niezależnymi organizacjami społeczno-zawodowymi rolników, mają demokratycznie wybierane władze i działają na podstawie własnego regulaminu.

Do przykładowych celów programowych KGW należą1:

 • obrona praw i reprezentowanie interesów kobiet wiejskich i ich rodzin,
 • działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich,
 • upowszechnianie postępu w gospodarstwach domowych i w rolnictwie,
 • dążenie do poprawy ochrony zdrowia,
 • rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • kultywowanie kultury ludowej, w tym szczególnie regionalnej,
 • wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości”.

Na terenie gminy działa jedenaście kół gospodyń wiejskich. Współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Turystyki w Dorohusku. Ich członkinie aktywnie uczestniczą w organizacji i obchodach świąt kościelnych, dożynek parafialnych, gminnych i wojewódzkich, a także odpustach. Gospodynie dekorują trasy procesji, przygotowują regionalne potrawy w ramach wszelkich imprez oraz na pokazy świątecznych stołów. Włączają się w obchody Nocy Świętojańskiej oraz Gminnego Święta Plonów, podczas którego prezentowane są wykonywane przez nich wieńce.

Członkinie KGW uczestniczą także w konkursach, kiermaszach, wystawach, pokazach palm i pisanek, wyrobów rękodzielniczych oraz wypieków związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Koła Gospodyń Wiejskich przy współpracy GOKiT-u organizują także coroczny konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy w Gminie Dorohusk oraz na tradycyjną potrawę i najpiękniejszy stroik wielkanocny.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie gminy Dorohusk znajduje się osiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Ich statutowa działalność obejmuje zapobieganie pożarom oraz współpracę z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Uczestniczą one także w akcjach ratowniczych związanych z zagrożeniami ekologicznymi, ochroną środowiska, udzielaniem pomocy w wypadkach i klęskach żywiołowych.

Poza działalnością ściśle związaną z ochroną przeciwpożarową w statutach wielu OSP działających na terenie Polski znajdują się również zapisy, które umożliwiają ich działalność na polu krzewienia kultury, sportu a także rozwoju społeczności lokalnych, np.:

 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu,

 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych

 • organizowanie imprez kulturalno – oświatowych,

 • rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,

działanie na rzecz ochrony środowiska.

¹Na podstawie strony internetowej: http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/poradniki/item/20246-formalno-prawne-aspekty-dzialalnosci-kol-gospodyn-wiejskich (z dn. 19. 05. 2015 r.).

stowwiedza-1.png